Kontakt
Cennik
Wypożyczanie sprzętu
Oferta
O firmie

Regulamin Wypożyczalni

SPRZĘT będący  przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy „GEO-LEVEL” USŁUGI GEODEZYJNE, nazywaną poniżej wypożyczalnią.

 1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. 
 3. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
 4. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie). 
 5. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. 
 6. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. 
 7. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie w jakim został wypożyczony tj. sprawny i oczyszczony oraz w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (odbiór). 
 8. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 9.  Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.)
 10. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. 
 11. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku. 
 12. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt. 
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja może zostać zatrzymana przez wypożyczalnię. 
 14. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W  przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania. 
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
 16. Wszelkie spory wynikłe między stronami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, zaś w przypadku braku porozumienia - zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego przez Sąd właściwy dla siedziby firmy „GEO-LEVEL”USŁUGI GEODEZYJNE
 17. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.

Powrót