Kontakt
Cennik
Wypożyczanie sprzętu
Oferta
O firmie

WYTYCZANIE I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę ( np. budynki) oraz przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne , podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie polega na  przestrzennym usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów. Geodeta uprawniony stwierdza wykonanie powyższych czynności przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Fakt zakończenia procesu budowlanego nalezy zgłosić w nadzorze budowlanym. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć szereg dokumentów w tym inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą( geodezyjna mapa powykonawcza z klauzulą  o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego). Z inwentaryzacji powykonawczej geodeta uprawniony sporządza dokumentację techniczną niezbędną do odbioru budynku oraz dokumentację prawną niezbędną do wprowadzenia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Księgach Wieczystych.

W przypadku inwentaryzacji powykonawczej elementów podziemnego uzbrojenia terenu ( np. przyłaczy), należy pamietać, że pomiar geodezyjny wykonujemy w wykopach otwartych tuż przed ich zakryciem. Obowiązek taki na inwestora nakłada Ustawa Prawo geodezyjne i Kartograficzne.

Powrót